Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów" - Walne Zgromadzenie Członków

Szczegółowe kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków określa par 59-64 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Mokotów".

Fragment statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Mokotów" dot. Walnego Zgromadzenia

§ 59

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków działalności gospodarczej, a w szczególności inwestycyjnej,
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach ,
3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu w głosowaniu tajnym,
4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokółu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie w tym zakresie uchwał,
5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zakładu lub obciążenia nieruchomości, za wyjątkiem ustanawiania prawa odrębnej własności lokali i przeniesienia własności lokali oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych,
7) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb, której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości osób, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,
8) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
9) uchwalanie zmian Statutu oraz regulaminów: Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,
10)rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej w postępowaniu odwoławczym,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji oraz występowanie z nich,
12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do Związku
13) wybór delegatów na zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
14) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni z inną Spółdzielnią, podziału Spółdzielni i likwidacji Spółdzielni, a także w sprawie przyłączenia jednostki organizacyjnej do innej Spółdzielni.
15) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

§60

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do 30-go czerwca.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
1) Rady Nadzorczej,
2) przynajmniej 1/10 członków Spółdzielni, Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być wyrażone w pisemnym wniosku z podaniem celu jego zwołania.
3. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.
4. W przypadkach wskazanych w ust.2, Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza lub Krajowa Rada Spółdzielcza.
5. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad. Żądanie takie powinno być zgłoszone co najmniej na piętnaście dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
6. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków na co najmniej dwadzieścia jeden dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia przez wywieszenie zawiadomień w Biurze Zarządu i we wszystkich budynkach Spółdzielni, a członków oczekujących przez ogłoszenie w prasie. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
7. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać:
- Zarząd,
- Rada Nadzorcza
- Członkowie
Projekty uchwał w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane w siedzibie Biura Zarządu Spółdzielni i Administracji Osiedli na 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
8. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i wnioski w terminie do piętnastu dni przed dniem pierwszej części posiedzenia Walnego Zgromadzenia . Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
9. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walne Zgromadzenie projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

§ 61

1. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał przy obecności ponad 50% członków obecnych na Zgromadzeniu. Uchwałę uważa się za podjętą jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członkom Spółdzielni w terminach i w sposób określony w § 97, za wyjątkiem odwołania członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium.
4. Większość kwalifikowana 2/3 jest wymagana do podjęcia uchwały o zmianie Statutu, połączeniu Spółdzielni z inną Spółdzielnią i odwołaniu członka Rady Nadzorczej, a większość kwalifikowana 3/4 do podjęcia uchwały o likwidacji Spółdzielni lub przywrócenia działalności Spółdzielni w przypadku postawienia jej w stan likwidacji.
5. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie z wyjątkiem wyborów i odwołania członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu. Na żądanie 1/5 liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
6. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwał przez organ Spółdzielni uwzględnia się tylko oddane „za” i „przeciw” uchwale.

§ 62

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni.
2. Członek Spółdzielni a także Zarząd Spółdzielni może zaskarżyć do Sądu Uchwałę Walnego Zgromadzenia z powodu jej niezgodności z prawem lub postanowieniami Statutu.
3. Uchwała niezgodna z Ustawą Prawo Spółdzielcze i Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych jest nieważna.
4. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu 6 - ciu tygodni od dnia odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
5. Orzeczenie Sądu uchylające uchwałę Walnego Zgromadzenia ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni i jej organów.

§ 63

1. Walne Zgromadzenie może postanowić o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad, z określeniem terminu zwołania kontynuacji przerwanego zebrania.
2. Zarząd jest zobowiązany do zwołania kontynuacji przerwanego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez Walne Zgromadzenie.
3. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia następuje:
- po wyczerpaniu porządku obrad,
- podjęciu przez Walne Zgromadzenie postanowienia o zakończeniu obrad mimo nie wyczerpania porządku obrad.

§ 64

1. Z obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokóły które podpisują Przewodniczący i Sekretarz wszystkich części Walnego Zgromadzenia.
2. Tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia i przeprowadzania wyborów określa regulamin. Pkt. 3 uchylony.